Alg. informatie

Covid 19 Corona virus

Het Covid 19 virus beinvloed ons allerdaagse leven en daarmee ook het duikgebeuren. De overheid heeft tesamen met RIVM besloten dat buitensporten vanaf 11 mei weer mogen mits we ons houden aan de richtlijnen. De gezamelijk duikorganisaties hebben een duikprotocol opgezet waar we ons aan dienen te houden totdat er weer wijzigingen optreden.

Duikprotocol


Ook voor het geval dat er calimiteiten optreden moet men ander handelen hierby het reanimatie protocol

Vrijwilligers

Alle taken binnen de vereniging worden verricht door vrijwilligers.

Om naar buiten toe duidelijk te maken wat er van de vrijwilligers verwacht kan worden wordt een vrijwilliger geselecteerd via een aanname beleid en dient hij/zij een gedragcode te ondertekenen, alvorens er een taak vervult kan worden.

Indien de vrijwilliger zich niet houdt aan de gedragscode dan dient hiervan melding gemaakt te worden bij onze vertrouwenspersoon, momenteel zijnde vacature.Bestuur

Het bestuur van H.V.v.O. Aquarius houdt zicht bezig met de dagelijkse gang van zaken. Het bestuur bestaat uit 3 personen

Participatie in Stg. DNBO

H.V.v.O. Aquarius participeert in de Stg. DNBO. De Stg. DNBO heeft als doelstelling om duikwateren in Zuid-Oost Noord-brabant open te houden voor het duiken. Dit realiseert de stichting door langdurige contracten aan te gaan met de eigenaren van plassen .

Wet WTBR

Vanaf 1 juli 2021 geldt de wet WTBR.

Hierin staat o.a. beschreven dat er binnen elke organisatie een schaduw bestuur moet zijn die van een afstand toezicht houdt op de besluiten en uitvoeringen van  het uitvoerende bestuur. Dit om op deze manier onwenselijke fraude snel te kunnen traceren en stoppen. Het is tevens ter bescherming van het bestuur dat in bepaalde gevallen hoofdelijk aansprakelijk gesteld kan worden. Voordat dit weer leidt tot een hetze dat niemand een bestuursrol wil vervullen, het moet duidelijk aantoonbaar zijn dat je moedwillig de zaak beduveld. Binnen het uitvoerende bestuur hebben we hiervoor het al zo ingericht dat de penningmeester en de voorzitter gemachtigd zijn op de lopende rekeningen.


Het mogen duidelijk zijn dat deze wijziging ook aangepast dient te worden in de statuten en daarmee dus een statuten wijziging en notarieële kosten (€500,=) met zich mee zal brengen.


Een mogelijkheid om hierop te besparen kan gevonden worden in een samenwerkingsverband met bijv zwemverenigingen, dit door een overkoepelend bestuur te benoemen en hierop de toezicht toe te passen i.p.v. dat iedere vereniging zelf als moet doorvoeren.


Meer over de te nemen acties volgt in de algemene vergadering(en)